თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი

21/12/2015

12079050_994032003992671_6906647490893992877_n„თბილისის    მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი” – თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი. ცენტრის ფუნქციაა ინვესტორების საქმიანობის წახალისება და კაპიტალდაბანდების განხორციელებასა და სამეწარმეო უნარ-ჩვევების განვითარებაში დახმარება.

 

დამატებითი ინფორმაცია