სახელმწიფო მხარდაჭერა

აწარმოე საქართველოში

აწარმოე საქართველოში

21/12/2015

პროგრამის მიზანია საქართველოში მეწარმეობის განვითარება, მეწარმე სუბიექტების მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნის/არსებული საწარმოების გაფართოების/გადაიარაღების ხელშეწყობა და კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისა და საექსპორტო პოტენციალის ზრდა ფინანსებზე, უძრავ ქონებასა და ტექნიკურ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის საშუალებით.... სრულად »

საქართველოს ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფი / GIDG

საქართველოს ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფი / GIDG

საქართველოს ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფის მიზანია ხელი  შეუწყოს საქართველოს ეკონომიკურ გრძელვადიან და მდგრად განვითარებას ეკონომიკის დივერსიფიკაციის გზით.  ამ მიზნის მისაღწევად, ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფმა შეიმუშავა პროგრამა ახალი ეკონომიკური საქმიანობების აღმოჩენისა და განვითარებისთვის.... სრულად »

თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი

თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი

„თბილისის    მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი” – თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი. ცენტრის ფუნქციაა ინვესტორების საქმიანობის წახალისება და კაპიტალდაბანდების განხორციელებასა და სამეწარმეო უნარ-ჩვევების განვითარებაში დახმარება.   დამატებითი ინფორმაცია სრულად »

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო / GITA

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო / GITA

სააგენტო მონაწილეობს კერძო და სახელმწიფო სექტორის მიერ ცოდნის, ინოვაციების და კვლევის შედეგების კომერციალიზაციისა და ინოვაციური მეწარმეობის ხელშეწყობაში. სააგენტოს ერთ ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა საინფორმაციო საზოგადოების ფორმირებისთვის აუცილებელი პროექტებისა და პროგრამების სახელმწიფო... სრულად »